Direct contact? Bel 073 - 44 00 300 of mail naar info@wdl.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN WDL KREDIETFONDSEN B.V.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Beheerder: WDL Kredietfondsen B.V.
Dienstverleningsovereenkomst: overeenkomst tussen WDL Kredietfondsen B.V. en de Geldgever waarin de afspraken rondom de overeengekomen dienstverlening en kosten zijn vastgelegd.
Financiering(en) of Lening(en): de geldlening die Geldgever krachtens de Overeenkomst van Geldlening aan Geldnemer verstrekt.
Geldgever: de verstrekker van de geldlening onder de Overeenkomst van Geldlening.
Geldnemer: de ontvanger van de geldlening onder de Overeenkomst van Geldlening.
Klant(en): Geldnemer en/of Geldgever
Kredietrisico: het risico op wanbetaling en afboeken van (een deel van) de Geldlening.
Overeenkomst van Geldlening: de schriftelijke vastlegging van de afspraken tussen Geldnemer, Geldgever en Beheerder.
Partijen: Geldgever, Geldnemer en Beheerder.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de gehele relatie tussen de Beheerder en haar Klanten. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, voor zover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt in de Overeenkomst van Geldlening, Pandakte of overige overeenkomsten tussen Partijen.
2.2 De Beheerder is bevoegd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Beheerder stuurt de gewijzigde Algemene Voorwaarden elektronisch dan wel per post aan de Klanten binnen twee weken na vaststelling van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
2.3 Door een Klant gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming en de duur van de dienstverleningsovereenkomst
De Dienstverleningsovereenkomst komt tot stand na ontvangst door de Beheerder van de volledig ondertekende Dienstverleningsovereenkomst of de volledig ondertekende Overeenkomst van Geldlening en loopt voor de duur van de aangegane Financiering(en).

Artikel 4 Dienstverlening
4.1 De dienstverlening van de Beheerder bestaat uit:

 1. Selectie van financieringsproposities voor de Geldgever.
 2. Bemiddelen tussen Geldgever en Geldnemer inzake de financieringscondities.
 3. Opstellen van de financierings- en zekerheidsdocumentatie.
 4. Begeleiden van het proces tot uitboeking van de Financiering.
 5. De incasso en doorbetaling van verschuldigde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening.
 6. Beheer van de Lening gedurende de looptijd indien dat als dienst in de Dienstverleningsovereenkomst en / of in de Leningsovereenkomst is overeengekomen, waaronder:
  1. Treffen (betalings-)regelingen
  2. Begeleiden uitwinning zekerheden.
  3. Alle noodzakelijke handelingen ter nakoming van de Geldleningsovereenkomst dan wel voor de terugbetaling ervan.

Artikel 5 Overeenkomst van Geldlening en zekerheidsakten
5.1 De Financiering door Geldgever aan Geldnemer wordt verstrekt op de voorwaarden zoals vastgesteld in de Overeenkomst van Geldlening. De Overeenkomst van Geldlening komt pas tot stand zodra alle daarin genoemde Partijen deze rechtsgeldig hebben ondertekend. De Lening wordt uitgeboekt op een door Partijen in overleg te bepalen moment.
5.2 Een hypotheekakte of aandelentransactie dient bij een door de Beheerder aangewezen notaris te passeren. De kosten voor het passeren van de akte(s) komen voor rekening van de Geldnemer.
5.3 Indien een pandakte tot de overeengekomen zekerheden behoort, verzorgt de Beheerder de pandakte en de registratie van de pandakte bij de Belastingdienst.
5.4 Verpanding van toekomstige vorderingen die nog niet voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding, is niet mogelijk en komt derhalve niet tot stand door middel van registratie van een stampandakte vorderingen.

Artikel 6 Administratie en beheer van de Geldlening
6.1 De Beheerder treedt ten behoeve van de Klanten op als administrateur van de Lening. Dit houdt in:

 1. Het periodiek opstellen en verstrekken van een leningsoverzicht waarin rente, aflossing, kosten en restant leensom gedurende de looptijd van de Lening wordt geadministreerd.
 2. Het incasseren bij Geldnemer en aan Geldgever doorbetalen van krachtens de Overeenkomst van Geldlening verschuldigde bedragen en het administreren van door Geldnemer aan Geldgever betaalde bedragen.
 3. Bij storno of betalingsproblemen alsnog trachten te incasseren van verschuldigde bedragen en in contact treden met Geldnemer. Indien er na contact met Geldnemer alsnog betalingsproblemen zijn, wordt afgestemd met Geldgever omtrent de te nemen vervolgstappen.

6.2 Indien de Geldgever de Lening tevens in beheer heeft gegeven aan de Beheerder betekent dit aanvullend:

 1. Jaarlijks opvragen van financiële informatie van de Geldnemer om het Kredietrisico te monitoren.
 2. Bij risicosignalen in gesprek gaan met Geldnemer om het risico voor Geldgever in beeld te brengen en zo nodig actie te ondernemen. Eventuele advocaat- en procedurekosten komen voor rekening van Geldnemer. De gestelde zekerheden kunnen door de Beheerder / Geldgever worden uitgewonnen ter inning van de gemaakte kosten. Deze kosten worden nadat deze door de Beheerder zijn voldaan bij wijze van voorschot, door de Beheerder middels incasso bij Geldgever in rekening gebracht. De Beheerder en/of Schuldeiser zullen de kosten op Geldnemer verhalen. Voor zover de kosten niet verhaald kunnen worden op Geldnemer, blijven deze kosten voor rekening van Schuldeiser.
 3. Indien er concrete signalen van continuïteitsproblemen als gevolg van wanbetaling ontstaan zullen er maandelijks debiteurenlijsten bij de Geldnemer worden opgevraagd en vervolgpandaktes bij de Belastingdienst worden geregistreerd, indien een verpanding van vorderingen is overeengekomen. De Beheerder is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig of volledig) tot stand komen van dit pandrecht.

6.3 De Beheerder stelt de Klant(en) in de gelegenheid kennis te nemen van de onder 6.1 en 6.2 bedoelde informatie. De Klanten zijn verplicht om deze informatie terstond na ontvangst te controleren. De Klanten dienen de Beheerder onverwijld in kennis te stellen van eventuele onjuistheden in deze informatie.
6.4 Indien de Klanten niet binnen 12 maanden nadat de informatie aan de Klant(en) is verstrekt, is betwist, geldt de informatie als door de Klant(en) te zijn goedgekeurd.
6.5 De Klant(en) dient/dienen uit eigen beweging alle voor de Beheerder van belang zijnde dan wel door de Beheerder opgevraagde informatie terstond aan de Beheerder te verstrekken.

Artikel 7 Incasso, (door)betalingen, storno’s en vervroegd aflossen
7.1 Partijen komen overeen dat Geldnemer alle bedragen die hij krachtens de Overeenkomst van Geldlening aan Geldgever is verschuldigd aan de Beheerder zal betalen. De Beheerder incasseert de verschuldigde bedragen op het daarvoor overeengekomen moment via automatische incasso en stort deze bedragen door aan Geldgever. In elk geval dienen betalingen uiterlijk op de laatste dag van de maand giraal te zijn voldaan op het rekeningnummer van de Beheerder.
7.2 Geldgever geeft hierbij overeenkomstig artikel 423 van Boek 7 BW last en volmacht aan de Beheerder om alle in artikel 7.1 genoemde bedragen in eigen naam en met uitsluiting van Geldgever te innen. Deze last en volmacht is onherroepelijk en eindigt van rechtswege op het moment dat de Dienstverleningsovereenkomst eindigt.
7.3 De Beheerder zal de door haar geïncasseerde bedragen drie (3) werkdagen na ontvangst op haar rekening doorbetalen aan Geldgever door overboeking op een door Geldgever opgegeven Nederlandse bankrekeningnummer, behoudens vertragingen wegens storingen / vertragingen bij de overboeking van de betreffende bancaire instelling waarbij de Beheerder haar bankrekening heeft afgesloten.
7.4 Er wordt geen rente vergoed over gelden die de Beheerder onder zich houdt.
7.5 Indien de Geldnemer niet op de uiterste betalingsdatum zoals bedoeld in punt 7.1 aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, verkeert die partij vanaf dat moment en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de gehele vordering op de niet-nakomende partij per direct en in zijn geheel opeisbaar.
7.6 Geldgever machtigt de Beheerder om alle in de Dienstverleningsovereenkomst overeengekomen kosten door middel van automatische incasso te incasseren van de bankrekening van Geldgever.
7.7 Geldnemer machtigt de Beheerder om alle in de Overeenkomst van Geldlening overeengekomen kosten door middel van automatische incasso te incasseren van de bankrekening van Geldnemer.
7.8 Indien de geïncasseerde rente en aflossing van de Geldnemer gestorneerd worden nadat deze bedragen reeds door de Beheerder zijn doorgestort naar de Geldgever, ontstaat op dat moment een vordering van de Beheerder op de Geldgever ter hoogte van deze doorgestorte bedragen.
7.9 Geldgever zal op eerste verzoek van de Beheerder deze bedragen terugstorten aan de Beheerder binnen een termijn van vijf (5) werkdagen.
7.10 Indien Geldnemer de hoofdsom van de Geldlening vervroegd wenst terug te betalen dient een schriftelijk (of elektronisch per e-mailbericht) verzoek daartoe te worden ingediend bij de Beheerder. De Beheerder streeft ernaar binnen twee weken na ontvangst van dit verzoek een aflosnota te verstrekken met daarin opgenomen de terug te betalen hoofdsom, de lopende rente en de afgesproken vergoedingsrente en eventuele exit fees.
7.11 De notariskosten voor doorhalen van (hypothecaire) zekerheden komen voor rekening van de Geldnemer.
7.12 Indien de Geldgever niet tijdig voldoet aan de op hem rustende betalingsverplichting jegens de Beheerder, verkeert Geldgever vanaf dat moment en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de gehele vordering op Geldgever direct opeisbaar.

Artikel 8 Vergoedingen
8.1 Geldgever is aan de Beheerder verschuldigd de eenmalige bemiddelingskosten zoals overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst.
8.2 Geldgever is aan de Beheerder verschuldigd de administratiekosten zoals overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst. Deze vergoeding wordt door de Beheerder maandelijks geïncasseerd bij de Geldgever.
8.3 Indien Geldgever de Geldlening in beheer geeft, zoals bepaald in artikel 6.2, is Geldgever aan Beheerder beheerkostenvergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst. Deze vergoeding wordt door de Beheerder maandelijks geïncasseerd bij de Geldgever.
8.4 Geldnemer is aan de Beheerder afsluitkosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt overeengekomen in de Overeenkomst van Geldlening. Deze kosten worden geïncasseerd op moment van verstrekking van de Lening.
8.5 Geldnemer is aan de Beheerder administratiekosten verschuldigd zoals overeengekomen in de Overeenkomst van Geldlening. Deze vergoeding wordt door de Beheerder maandelijks geïncasseerd bij de Geldnemer.
8.6 De betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 8.1 t/m 8.5 komen tot stand op het moment dat de Overeenkomst van Geldlening door alle Partijen rechtsgeldig is ondertekend.
8.7 Indien Geldgever of Geldnemer een ondertekende doch nog niet uitgeboekte Overeenkomst van Geldlening geen gestand doet, is de partij die in gebreke blijft terstond een vergoeding verschuldigd aan de Beheerder ter hoogte van 3,5% van de overeengekomen hoofdsom van de Geldlening.
8.8 Indien Geldgever een ondertekende doch nog niet uitgeboekte Overeenkomst van Geldlening geen gestand doet, is Geldgever aan Geldnemer terstond een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 2,0% van de overeengekomen hoofdsom van de Geldlening en is de Geldgever aansprakelijk voor alle gevolgschade voortkomende uit het niet of niet tijdig verkrijgen van de Lening.
8.9 Indien Geldnemer een ondertekende doch nog niet uitgeboekte Overeenkomst van Geldlening geen gestand doet, is Geldnemer aan Geldgever terstond een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 5,0% van de overeengekomen hoofdsom van de Lening.

Artikel 9 Kosten
Alle kosten die de Beheerder maakt en die zijn verbonden aan uitvoering en nakoming van de overeenkomst, invordering, executiemaatregelen, incassokosten (gerechtelijk of buitengerechtelijk), rechtsbijstandskosten komen ten laste van de Klant ter zake van wie deze zijn gemaakt. De betreffende kosten worden in overleg met Geldgever of Geldnemer gemaakt en separaat in rekening gebracht en waar mogelijk verhaald op de Klant ter zake van wie deze kosten zijn gemaakt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De Beheerder is jegens Klanten niet aansprakelijk voor enige schade op welke grondslag dan ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van de Beheerder jegens een Klant is, ongeacht de grondslag daarvan, in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat van de betreffende Klant aan vergoedingen is ontvangen over het kalenderjaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis dan wel, indien dat minder is, het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de Beheerder wordt gedekt en ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.
10.3 De Beheerder heeft uitsluitend een bemiddelende rol. Zij faciliteert de totstandkoming van een financiering tussen Geldgever en Geldnemer en administreert en beheert deze. De inhoud van het opgestelde financieringsmemorandum is (mede) gebaseerd op informatie verstrekt door de Geldnemer. De Geldnemer is verplicht om alle voor de Lening relevante informatie correct en volledig aan te leveren. De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele omissies, fouten of andere onjuistheden daarin of de gevolgen daarvan. Het voorgaande impliceert dan ook dat de Beheerder geen adviserende rol heeft jegens de Klanten. De Klanten dienen zichzelf te laten bijstaan door deskundige partijen indien zij niet zelf in staat zijn om de risico’s en gevolgen van de te sluiten overeenkomsten te overzien.
10.4 Alle door de Beheerder dan wel Geldgever te lijden schade wegens door de Geldnemer foutieve/onjuiste/ onvolledige aangeleverde informatie dient door de Geldnemer te worden vergoed en zal op de Geldnemer worden verhaald. De bronnen die ten grondslag liggen aan de analyse worden door de Beheerder betrouwbaar geacht, maar controle van deze bronnen vormt geen onderdeel van de analyse. De Beheerder geeft dan ook geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de in de propositie vermelde gegevens of in het verlengde daarvan verstrekte informatie en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de propositie.
10.5 De Beheerder is geen vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Zij selecteert slechts proposities uit de markt en legt deze aan Geldgevers voor. De Geldgever besluit zelf voor eigen rekening en risico de Financiering te verstrekken.
10.6 Indien Geldnemer niet in staat blijkt de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen, dan wel op einddatum van de Lening de restant leensom terug te betalen of te herfinancieren, loopt de Geldgever het risico (een deel van) de Lening niet terug te ontvangen. De Beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het Kredietrisico dat de Geldgever loopt.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie en financiële zaken waarover zij beschikking krijgen bij de totstandkoming van de Overeenkomst van Geldlening en Dienstverleningsovereenkomst. Het voorgaande geldt met uitzondering van reeds publiekelijk beschikbare informatie en informatie opgenomen in het door de Beheerder opgestelde Informatiememorandum. Dit informatiememorandum dient immers om een transactie tot stand te doen komen en zal daarom door de Beheerder met potentiële Geldgevers mogen worden gedeeld. Geldgever zal de informatie in het informatiememorandum vervolgens niet verder verspreiden.
11.2 Geldnemer gaat er mee akkoord dat de Beheerder alle gegevens en informatie die zij van Geldnemer ontvangt bij totstandkoming van de Overeenkomst van Geldlening en gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Geldlening aan Geldgever mag verstrekken.

Artikel 12 Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst door Beheerder van een Partij worden verkregen, worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 13 Bewijskracht administratie WDL Kredietfondsen B.V.
De Beheerder administreert de rechten en verplichtingen die de Klanten hebben jegens de Beheerder dan wel jegens elkaar uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening, Dienstverleningsovereenkomst dan wel enige andere overeenkomst. De administratie van de Beheerder levert dwingend en volledig bewijs op, behoudens tegenbewijs.

Artikel 14 Mededelingen bij meerdere (rechts)personen
Indien de Geldgever dan wel Geldnemer meer dan één (rechts)persoon betreft, dan heeft iedere (rechts)persoon de bevoegdheid om mede namens de ander alle mededelingen van de Beheerder te ontvangen en alle mededelingen aan de Beheerder te doen.

Artikel 15 Contractsoverneming
De Beheerder is bevoegd om de rechtsverhouding met de Klant(en) uit hoofde van de Overeenkomst van Geldlening, Dienstverleningsovereenkomst dan wel enig andere overeenkomst, mee over te dragen aan een rechtsopvolger van de Beheerder. De Klanten geven hierbij medewerking aan de contractsoverneming.

Artikel 16 Slotbepalingen
Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn of worden, zullen tussen partijen vervangende bepalingen worden overeengekomen die wel geldig zijn en de strekking van de nietige, vernietigde of onverbindende bepalingen benaderen.

Artikel 17 Rechts en forumkeuze
Op de Dienstverleningsovereenkomst, Overeenkomst van Geldlening en Algemene voorwaarden, inclusief de totstandkoming en uitvoering hiervan, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een rechtbank in Oost-Brabant.